РЪКОВОДСТВО ЗА ПРЕДПИСВАЩИЯ ЛЕКАР

Alt tag
Alt tag

РЪКОВОДСТВО ЗА ПРЕДПИСВАЩИЯ ЛЕКАР

Контрол на нежеланите събития, свързани с инжекцията

При всеки случай на нежелано събитие, което засяга Вашия пациент, пациентът Ви трябва да има осигурен незабавен достъп до офталмолог.

 

Подходящото лечение на ВСИЧКИ нежелани реакции, включително свързаните с процедурата по интравитреално инжектиране, трябва да се извършва съгласно установената клинична практика и/или в съответствие със стандартизираните ръководства.

ИАЛ-10624/07.03.2019