Брошура за медицинските специалисти, описваща риска от ектопична бременност и разликата между вътрематочните лекарстводоставящи системи (ВМС), съдържащи левоноргестрел на Bayer (LNG-IUS)

Alt tag
Alt tag

Брошура за медицинските специалисти, описваща риска от ектопична бременност и разликата между вътрематочните лекарстводоставящи системи (ВМС), съдържащи левоноргестрел на Bayer (LNG-IUS)

Призив за съобщаване на нежелани лекарствени реакции

 

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване в:

 

Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ)

ул. Дамян Груев № 8
1303, гр. София
Р. България
тел.: +359 2 8903417
факс: +359 2 8903434
e-mail: bda@bda.bg

 

icon

http://bda.bg/bg/формуляр-за-съобщаване-на-нежелани-лекарствени-реакции-от-медицински-специалисти

 

 

или

 

Притежател на разрешението за употреба

Bayer AG

Kaiser-Wilhelm-Allee 1
51373 Leverkusen
Германия

 

Контакти на компанията за допълнителна информация

Байер България ЕООД

ул. Резбарска 5
1510, гр. София
тел.: + 359 2 81401 01
факс: + 359 2 81401 70
e-mail: drugsafety.bulgaria@bayer.com

ИАЛ 53420/09.11.2021
MA-M_IUS_20-BG-0001-1